FenixTRAVEL, s.r.o. cestovná agentúra; ubytovanie - Chorvátsko

Ako rezervovať ubytovanie?
verzia pre tlač

FenixTRAVEL- Ako si rezervovať ubytovanie

Poradenské centrum: 0903 216 472 (Po-Pia 9.00-17.00)
Úvod - Informácie - Ako rezervovať ubytovanie

FenixTRAVEL - Ako si zarezervovať ubytovanie

Ako si rezervovať ubytovanie?
Postup pri rezervácii ubytovania


Nasledujúci text je výňatkom zo Všeobecne záväzných podmienok


1.

Žiadosť o rezerváciu ubytovania

Objednávateľ vyplní a e-mailom odošle Žiadosť o rezerváciu ubytovania uverejnenú na stránke objektu, v ktorom má objednávateľ záujem o ubytovanie. Žiadosť o rezerváciu ubytovania Nesprávne či neúplne vyplnený formulár môže byť považovaný za nedoručený.
Doporučujeme vybrať aj náhradný objekt, zvýšite tým pravdepodobnosť voľného termínu!


2.

Rezervácia ubytovania

Majiteľ apartmánu Žiadosť o rezerváciu ubytovania posúdi a rozhodne o jej schválení ako aj o jej zaradení v Rezervačnom systéme.
V odôvodnených prípadoch môže majiteľ apartmánu Žiadosť o rezerváciu ubytovania zamietnuť prípadne navrhnúť primerané náhradné riešenie. To platí predovšetkým
a) pri prekročení kapacity apartmánu,
b) ak sa termín rezervácie úplne či čiastočne kryje s predchádzajúcou schválenou rezerváciou,
c) pri pobyte s domácim zvieraťom a pod.


3.

Potvrdenie rezervácie

Objednávateľ e-mailom obdrží Potvrdenie rezervácie ubytovania.
Potvrdenie o rezervácii ubytovania
Potvrdenie rezervácie ubytovania obsahuje:
a) dohodnuté ubytovanie (miesto a druh ubytovania, t.j. počet apartmánov, izieb, lôžok, prísteliek, ďalšie vybavenie apod.).
b) cenu za ubytovanie
c) presne vyčíslený rezervačný poplatok v Sk a presne vyčíslený doplatok v mieste pobytu v EURO, ak nie je na stránkach príslušného objektu a následne i v Potvrdení rezervácie ubytovania uvedené inak.
d) pokyny na úhradu rezervačného poplatku.
Rezervačný poplatok je určený vo výške 50% z celkovej ceny za ubytovanie, ak nie je v Potvrdení o rezervácii ubytovania uvedené inak.
Majiteľ apartmánu nemá právo jednostranne zvýšiť cenu po tom, čo objednávateľ uhradil rezervačný poplatok. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na miestne poplatky hradené v mieste ubytovania, ktorých výšku určí zákon, všeobecne platný predpis, nariadenie mesta apod.
Reklamáciu nesprávnych údajov uvedených v Potvrdení o rezervácii ubytovania uplatňuje objednávateľ ihneď, najneskôr do 24 hodín od jeho doručenia.
Ak má objednávateľ záujem o cestovné poistenie, FenixTRAVEL ho na základe zmluvy s Generali Slovensko a.s. sprostredkuje. Cena za cestovné poistenie sa uhrádza jednorázovo a ak zahŕňa poistenie storna najneskôr v rovnaký deň, v ktorom objednávateľ uhrádza rezervačný poplatok.


4.

Úhrada rezervačného poplatku

Objednávateľ uhradí rezervačný poplatok podľa pokynov uvedených v Potvrdení rezervácie ubytovania a to bankovým prevodom príp. vkladom v hotovosti na bankový účet FenixTRAVELu. V prípade záujmu môže objednávateľ uhradiť rezervačný poplatok priamo majiteľovi apartmánu na bankový účet vedený v chorvátskej banke, pričom bankové poplatky za medzištátny prevod slovenskej ako i chorvátskej banky uhradí objednávateľ. Tento bankový poplatok nie je súčasťou vyčíslenej ceny za ubytovanie a nepovažuje sa za časť rezervačného poplatku. Za deň zaplatenia rezervačného poplatku sa považuje ten deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet.


5.

Doba platnosti rezervácie ubytovania a doručenie dokladu o úhrade

Objednávateľ doručí kópiu dokladu o úhrade rezervačného poplatku e-mailom podľa pokynov v Potvrdení rezervácie ubytovania.
Ak nie je v Potvrdení o rezervácii uvedené inak je doba platnosti rezervácie, t.j. lehota na doručenie dokladu o úhrade:
4 dni po zarezervovaní pobytu v Rezervačnom systéme (ďalej len "po zarezervovaní pobytu") - platí v období do 15. 3. ;
3 dni po zarezervovaní pobytu - platí v období od 16. 3. do 15. 5. ;
2 dni po zarezervovaní pobytu - platí v období od 16. 5. do 30. 6. ;
1 deň po zarezervovaní pobytu - platí v období od 1. 7. ;
V období 30 a menej dní pred nástupom je lehota na doručenie dokladu o úhrade do 24 hodín po zarezervovaní pobytu.
V období 10 a menej dní pred nástupom sa táto lehota môže skrátiť na niekoľko hodín.
Doba platnosti rezervácie, t.j. lehota na doručenie dokladu o úhrade je vždy zreteľne uvedená v Potvrdení rezervácie ubytovania.
Nedodržanie lehoty na uhradenie rezervačného poplatku môže mať za následok zrušenie rezervácie.


6.

Ubytovací doklad

Objednávateľ obdrží Ubytovací doklad v lehote do 5 dní po dni zaplatenia rezervačného poplatku podľa ods. 2.4). Ubytovací doklad vydáva majiteľ apartmánu v slovenskom jazyku a je pre objednávateľa dokladom o definitívnej rezervácii ubytovania.
Ubytovací doklad
Ubytovací doklad obsahuje najmä
a) dohodnuté ubytovanie (miesto a druh ubytovania, t.j. počet apartmánov, izieb, lôžok, prísteliek, ďalšie vybavenie apod.).
b) presne vyčíslený doplatok v mieste pobytu v EURO.
Doplatok podľa ods. b) môže byť v Potvrdení rezervácie ubytovania špecifikovaný iným spôsobom.
Objednávateľ sa Ubytovacím dokladom preukazuje pri ubytovávaní v mieste ubytovania.


7.

Pokyny na cestu

Objednávateľ je informovaný o aktuálnej situácii na cestách a autostrádach; pokyny na cestu a popis (prípadne fotografie) príjazdovej cesty k objektu preto obdrží spravidla 2 dni pred nástupom na ubytovanie.


8.

Doplatok na mieste

a) Doplatok ceny za ubytovanie je objednávateľ povinný doplatiť pred začatím čerpania služieb, ihneď po príchode na miesto ubytovania a to podľa Ubytovacieho dokladu. Majiteľ apartmánu prípadne ním poverená osoba potvrdí úhradu doplatku priamo v Ubytovacom doklade.
b) V objektoch, v ktorých majiteľ stanovil podmienku poskytnutia ubytovania doplatením ceny v časovom predstihu pred začiatkom pobytu objednávateľa sa doplatenie ceny riadi pokynmi uvedenými v Potvrdení rezervácie ubytovania. V takomto prípade je FenixTRAVEL povinný na stránkach príslušného objektu zreteľne oznámiť časový údaj o doplatení ceny.
b) V prípade neuhradenia ceny podľa Ubytovacieho dokladu v stanovenej lehote je majiteľ apartmánu oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu a služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré majiteľovi apartmánu vznikli nesplnením si zmluvných povinností zo strany objednávateľa. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo majiteľa apartmánu na náhradu škody a ušlého zisku.
c) Právo na riadne poskytnutie objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením celkovej ceny tj. rezervačného polatku a doplatku na mieste, ako i splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb, s ktorými bol objednávateľ uzrozumený.

cestovná agentúra
Chorvátsko cez internetINFORMÁCIE:

Informácie /FenixTRAVELUbytovanie - Chorvatsko /letoviská:

Usporiadané podľa abecedy:

Chorvatsko /riviéry:

Usporiadané podľa abecedy:


Rezervácie, dotazy
poradenské centrum:

Pondelok - piatok
9.00-17.00
tel.: 0903 216 472

Texty, obrázky ako i všetky náležitosti obsiahnuté na tejto stránke sú chránené
autorským právom a ich použitie podlieha písomnému súhlasu spoločnosti
FenixTRAVEL s.r.o.
Dovolenka Chorvatsko apartmany - logo FenixTRAVEL
Foto + Copyright © 1999-2017: FenixTRAVEL s.r.o.
Aktualizácia: 9. 1. 2017

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Google PageRank Checker